VITA BOOMonderzoek

Een boom moet veilig zijn voor voorbijgangers en zijn omgeving. De boomeigenaar is verantwoordelijk voor de boom. Er dient regelmatig en systematisch een visuele controle te worden uitgevoerd. Wanneer gebreken gevonden zijn, dienen er maatregelen genomen te worden.

Een vraag, een advies en boomtechnisch onderzoek
Wij onderscheiden een adviesgesprek, boomadvies en boomtechnisch onderzoek.

Ons werk als boomonderzoeker is een specialisme gericht op de gedetailleerde analyse van bomen, waarbij hun gezondheid, groei en veiligheid nauwkeurig worden beoordeeld. Ons werk omvat een diepgaand onderzoek naar verschillende facetten, zoals de conditie van de boom, de stabiliteit van wortels, stam en takken, aanwezigheid van ziektes, plagen en de bredere ecologische impact van elke boom.
Onze specialisten werken met gespecialiseerde technieken en geavanceerde apparatuur om tot een nauwkeurig rapport te komen. Ons doel? De gezondheid en veiligheid van bomen bevorderen en effectieve maatregelen nemen om ze te beschermen en te behouden in onze leefomgeving.

 

Wij staan voor een persoonlijke aanpak; elke boomstandplaats en zijn eigenaar zijn uniek en daarom bieden we diverse benaderingen aan. “verankerd in betrokkenheid en boombehoud”

Onze werkwijze

Voorafgaand aan de werkzaamheden
Vooraf meekijken en meedenken in een advies/offerte gesprek;
Wij komen meestal ter plaatse, om de meest effectieve methode te bepalen voor onderhoud of onderzoek in het advies /offertegesprek.
De eisen alsmede de standplaats van de boom of bomen, bepalen de uitgebreidheid van een onderzoek. Vanuit deze boordeling volgt een vrijblijvende offerte.

– visuele controle, door middel van een boomcontrolesysteem (advies)
Alleen zo nodig adviseren we om nader boomtechnisch onderzoek te doen.

-Nader boomtechnisch onderzoek en onderhoud
-uitgebreider onderzoek
-Intensievere controles
-Een beheersmaatregel, als bijvoorbeeld specifieke snoei, verankeren of groeiplaatsverbetering
-Kap

-In geval van een zichtbaar gebrek met mogelijke gevolgen, is een onderzoek wettelijk verplicht

Voorbereidende werkzaamheden;
Wij verzorgen een heldere communicatie en stemmen informatie af met de opdrachtgever(s).

Tijdens de uitvoering van het onderzoek;
Tijdens ons onderzoek minimaliseren wij verkeershinder en belasting voor de burgers, zowel voor particulieren als in de openbare ruimte. De verzamelde gegevens analyseren we op kantoor en hieruit volgt het advies.

Oplevering; het rapport
Onze klanten ontvangen een rapportage op basis van de verzamelde gegevens en het daaraan gekoppelde advies om de boom zo mogelijk, te onderhouden en of te ondersteunen. Wij sluiten af met de opdrachtgever; wij evalueren op ons werkproces. Feedback gebruiken wij om onze kwaliteit te verbeteren.

Hoe lang duurt het om een rapport te maken?

Analyse en verslagleggen van de gegevens kost ongeveer 2x de tijd van het verzamelen van de gegevens.

Kortom 1 dag onderzoek staat voor 2 dagen analyse en rapporteren.  Dit betekent helaas niet, dat uw rapportage na 3 dagen klaar is.  Op kantoor moeten meerdere rapporten gemaakt worden. We streven erna om een rapport binnen 4 weken af te ronden.

 

Particulier, zakelijk of openbare ruimte

Of je nu een particuliere klant bent die zich bezighoudt met het beheer van een tuin, een bedrijfseigenaar die verantwoordelijk is voor het landschap van een commercieel terrein, of als je verantwoordelijk bent voor de openbare ruimte, onze uitgebreide boombeheersystemen bieden diverse instrumenten om ervoor te zorgen dat de bomen in jouw omgeving gedijen in een gezonde en veilige omgeving.
Kortom, we staan klaar om je te begeleiden in het vinden van de meest geschikte aanpak voor jouw specifieke situatie.

Boomverzorgingsadvies

De boomeigenaar is verantwoordelijk voor de boom. Bij schade of ongelukken als gevolg van onvoldoende zorg, kan de eigenaar aansprakelijk worden gesteld.

Een boom moet veilig zijn voor voorbijgangers en voor zijn omgeving. Eén keer in de 3 tot 5 jaar moet een boom gecontroleerd worden, afhankelijk van de leefijdsfase en algehele conditie van de boom, middels een boomcontrolesysteem. Het is belangrijk dat de controles en onderhoudswerkzaamheden goed geregistreerd worden. Bomen met gebreken, die binnen 3 jaar een gevaar kunnen opleveren noemen we risicobomen. Vervolgstappen zijn dan noodzakelijk.

Mogelijke vervolgstappen zijn:

  • nader boomtechnisch onderzoek
  • intensievere controle
  • een beheersmaatregel

In het geval van een zichtbaar gebrek met mogelijk gevaarlijke gevolgen, is nader onderzoek verplicht! Onze boomverzorgers zijn gecertificeerd. Daardoor mogen zij naast het vaststellen van problemen, direct de nodige maatregelen treffen.

Maak een afspraak

Signalen van mogelijke zwakte of problemen bij een boom

Het koesteren van bomen vereist aandacht, maar zeker niet elke zichtbare verandering duidt op problemen! Natuurlijke signalen zoals bladverlies in de herfst zijn normaal. Onze expertise onderscheidt normale groeicycli van mogelijke zorgen en we weten dat soms verandering deel uitmaakt van gezonde ontwikkeling.
Het is belangrijk om signalen serieus te nemen en een gekwalificeerde boomverzorger of boominspecteur te raadplegen voor een grondige beoordeling van de boom en om passende maatregelen te nemen om de veiligheid te waarborgen.

Mogelijke signalen van zwakte
Wankelende stam, scheuren en barsten, zwammen en schimmels , verzwakte of afgebroken takken, dood hout, insecten en verminderde bladproductie kunnen signalen zijn van mogelijke zwakte. Blootliggende of beschadigde wortels, verzakkingen rond de stam of scheuren in de grond bij de wortelzone kunnen problemen met de stabiliteit van de boom aangeven.

Boomcontrolesystemen

Elk boombeheersystemen is een systematische evaluatie van bomen en heeft als doel om potentiële directe risico’s en gevaren te identificeren en te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van de bomen in de omgeving.
Elke boomstandplaats is uniek en daarom bieden we diverse benaderingen aan, om aan de specifieke behoeften van een boomcontrole te voldoen. We selecteren de meest geschikte methode, die aansluit op zowel eisen als de context, als van de omgeving.
Ontdek de diversiteit aan boomcontrolesystemen die beschikbaar zijn, waaronder BVC (Boom Veiligheids Controle), VTA (Visual Tree Assessment) en BVA (Boomveiligheidsanalyse). Elk van deze systemen benadert boomveiligheid op een specifieke manier en beoordeelt verschillende aspecten. Bij een boomcontrole onderzoeken wij symptomen en analyseren we de feiten om de oorzaak te achterhalen.

Hier volgt een beknopte uitleg over elk van deze systemen:

Boomveiligheidscontrole (BVC)  

Boomveiligheidscontrole (ook VTA), is een systeem dat wijdverspreid in Nederland wordt gebruikt en heeft als doel de veiligheid van bomen te waarborgen. Tijdens een BVC voeren boominspecteurs een visuele inspectie uit, waarbij ze letten op tekenen van mogelijke gebreken zoals rot, scheuren, holtes, zwammen, dood hout en stabiliteitsproblemen. BVC is specifiek gericht op het identificeren van directe risico’s en het nemen van gepaste maatregelen om deze risico’s te beheersen.

Boomveiligheidsanalyse (BVA):
BVA vertegenwoordigt een geavanceerdere benadering van boombeoordeling, waarbij gebruik wordt gemaakt van gegevensverzameling en analyses om de boomveiligheid te beoordelen. Dit is een combinatie van visuele inspecties, biomechanische metingen, risicobeoordeling en soms zelfs boomsterkteberekeningen. BVA richt zich op het aanduiden van risico’s en biedt diepgaandere informatie om beslissingen te ondersteunen voor boombeheer en risicobeheersing.

Lees meer over digitale boombeheersystemen

Boom Effect Analyse

BEA (Boom Effect Analyse) is een gestandaardiseerde methode, die alle mogelijke effecten op de positieve groei/ voortbestaan van de boom in zijn veranderende omgeving in kaart brengt. De BEA, kan door ons worden ingezet, als de omgeving van de boom ingrijpend gaat veranderen door bijvoorbeeld bouw of aanleg van een weg. Vaak zijn er alternatieven voor de kap van bomen die (in de buurt) van een bouwplaats staan.

Deze analyse geeft ook adviezen, om de nadelige effecten voor de boom, tot een minimum te beperken, kortom er wordt onderzocht wat het meest boomvriendelijke alternatief is en er kunnen voorwaarden gesteld worden aan de bouw of aanleg.

Nader boomtechnisch onderzoek

“Verankerd in betrokkenheid en boombehoud”

Binnen VITA BOOM hebben we een afdeling met specialisten, die zich bezighouden met boomtechnisch onderzoek, advies en onderhoud van waardevolle en monumentale bomen.

Ons doel? De gezondheid en veiligheid van bomen bevorderen en samen met de boomeigenaar, haalbare, effectieve maatregelen nemen om de bomen te beschermen en ze te behouden in onze leefomgeving.

Bij VITA BOOMonderzoek, komen opleiding, onderzoekstechnieken en ervaring samen.
Onze specialisten werken hebben gespecialiseerde opleidingen genoten en hebben geavanceerde apparatuur en techniek tot hun beschikking, om tot een nauwkeurig rapport te komen.

De taken van een boomtechnisch adviseur

De taken van een boomtechnisch adviseur kunnen variëren maar omvatten de zeker volgende taken;

Boombeoordeling: Het beoordelen van de gezondheid, conditie en stabiliteit van bomen. Dit omvat het inspecteren van bomen op tekenen van ziekten, plagen, structurele problemen of andere potentiële risico’s.

Advies over boomverzorging: Het verstrekken van deskundig advies over de verzorging en het onderhoud van bomen, inclusief snoeien, bemesting, irrigatie en ziektebestrijding. Ze kunnen ook aanbevelingen doen voor het behoud van waardevolle bomen in bouwprojecten.

Boomveiligheidscontroles: Het uitvoeren van boomveiligheidsinspecties om potentiële risico’s te identificeren en aanbevelingen te doen voor risicovermindering en boomveiligheidsmaatregelen.

Boombeheerplannen: Het opstellen van boombeheerplannen voor openbare ruimtes, parken, landgoederen of andere groene omgevingen. Dit omvat het identificeren van de behoeften van het bomenbestand, het opstellen van doelen en strategieën, en het plannen van onderhoudsactiviteiten.

Advies bij boomgerelateerde juridische kwesties: Het verstrekken van expertise en advies in boomgerelateerde geschillen, zoals boombeschadiging, aansprakelijkheidskwesties en regelgeving met betrekking tot bomen.

Onderzoekstechnieken

Symptomen, die waargenomen zijn bij een visuele beoordeling, kunnen aanleiding zijn voor een nader onderzoek. Nader boomtechnisch onderzoek wordt uitgevoerd, zonder schade aan de boom. De boom wordt beoordeeld vanuit de anatomie en de soort specifieke eigenschappen. Voor het nader onderzoek kan onder andere geluidstomografie, trekprof en elektrische weerstandsmeting worden ingezet, zoals de Tree Motion Sensors .
Een onderzoek met de Tree Radar Unit kan het wortelstelsel van de boom in beeld brengen (ook onder bestrating) en van belang zijn bij graaf- werkzaamheden.

Geluidstomograaf

“Is er kans op windworp en stambreuk.?”
Om de veiligheid van oude en waardevolle bomen te bepalen, gebruiken wij een geluidstomograaf. Oude waardevolle bomen kunnen in de stam of voet zonder gevaar hol zijn door leeftijd, maar ook door aantasting van houtrotveroorzakende schimmels. Het vaststellen of de boom veilig is, dus niet zomaar kan omvallen of afbreken, is dan een mogelijkheid. Met de geluidstomograaf meten we de ‘restwanddikte’ van de boom en bepalen we hoeveel gezond hout de holte of aangetaste plek nog omringd. Zo stellen we vast, of deze nog voldoende stevigheid biedt.
De geluidstomograaf plaatsen wij rondom de stamvoet, ter hoogte van de holle of aangetaste plek. Door middel van geluidsgolven die door de geplaatste sensoren worden uitgezonden en ontvangen, ontstaat een tweedimensionaal beeld van het binnenste van de stam, ter hoogte van de verzwakking. Hierop zijn middels kleurencodering de gemeten geluidsnelheden door het hout van de stam weergegeven. Hierbij duiden hoge snelheden op gezond hout (zwart/ bruin) en lage snelheden op holten of door houtrot aangetast hout (blauw, paars, groen).

 

Trekproef en tree motion sensor

De trekproef is een stabiliteitsmeting van de boom. Met trekkracht simuleren we windkracht, om op basis van gegevens te bepalen, of een boom met windbelasting in een storm, niet zal omwaaien.
De Tree Motion Sensor (TMS) is een alternatief en/ of een aanvulling op de trekproef. De TMS kan met sensoren de windbelasting van een boom meten. Met de gegevens van de kanteling van de kluit en stam plus de windmetingen kan worden bepaald of een boom stabiel is, of juist niet.

Tree Radar Unit

Bij werkzaamheden rondom bomen is het belangrijk, dat er geen of weinig wortels worden beschadigd, ook niet tijdens onderzoek naar de wortels! Dit kan je niet visueel beoordelen.

De Tree Radar Unit (TRU) brengt middels een gronddoordringende scan die het wortelgestel van de boom in beeld brengt. De TRU is een techniek die gebruikt maakt van een grondprenetratie radar, waarbij een beeld van de ondergrond gemaakt wordt, zonder de boom te beschadigen.

Dit doen we door met de Tree Radar Unit, een serie ‘lijnen’ en of cirkels om de boom te lopen (over het grondoppervlakte). Een electromagnetische golf wordt met een radarantenne de grond ingestuurd. Zo wordt en radargram verkregen. Bij contrasten (in dit geval van boomwortels/ kabels) zal de golf gereflecteerd worden. Dit radargram wordt vervolgens geïnterpreteerd op de aanwezigheid van wortels van af een diameter van 1,5 cm of meer. Met de Tree Radar Unit is het mogelijk om wortels te detecteren onder verhardingen. De methode is schadevrij voor de boom en haar omgeving.

Na een onderzoek met de Tree Radar Unit krijgt u een rapportage van de analyse. In dit rapport staat beschreven, hoe het gesteld is met de ondergrondse worteldichtheid; locatie en de diepte van de wortels en een antwoord/ advies betreffende de ‘onderzoeksvraag’.

Dit instrument erg waardevol bij het nemen van weloverwogen beslissingen over boombeheer; bij mogelijke veranderingen in de leefomgeving van de boom, met name bij oude en monumentale exemplaren. Alsmede het bepalen van de noodzaak van snoeien, ondersteuning of zelfs het verwijderen van een boom indien deze een potentieel gevaar vormt.

Ziekten en plagen

Elke verandering van de boom zoals bijvoorbeeld kleur, vorm/ krul van het blad, nieuwe kroonvorming, zichtbare schimmel of insecten, kunnen wijzen op ziekten en plagen.
Bomen helpen te herstellen van zijn ‘belager’ doe je door in vroeg stadium van de ziekte/ plaag in te grijpen.

Bij een boomcontrole onderzoeken wij symptomen en analyseren we de feiten om de oorzaak te achterhalen.

Elke boom is anders en ook elke boom heeft zijn eigen ziekten en plagen, die specifiek zijn voor een bepaalde boom. De Eikenprocessierups, Iepenziekte, Kastanjebloedingsziekte, zijn zulke ziekte en plagen.  Deze boom-specifieke ziekten en plagen komen momenteel veel voor.

Neem contact op